Regelgeving

Om voor u diverse werken uit te voeren, dienen wij maar ook u zich aan diverse wetten en regels te houden. Op deze pagina staan een aantal treffers betreffende de wet en regelgeving waarmee wij en u te maken hebben betreffende bomen en hun omgeving.

  • (Let op deze pagina is niet compleet,alleen veel voorkomende zaken staan hierop vermeld!)
  • Zorgplicht / Aansprakelijkheid
  • In het kader van de zorgplicht is iedere eigenaar of beheerder verantwoordelijk voor zijn of haar bomen.

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen; De algemene zorgplicht > houd in dat de eigenaar verplicht is de bomen regelmatig en systematisch op deskundige wijze te beoordelen, of te laten beoordelen, en op basis daarvan zonodig Aktie te ondernemen.

De Verhoogde zorgplicht > houd in dat men op plaatsen met verhoogde risico’s de bomen ten minste

1x per jaar moet controleren. ( verhoogde zorgplicht hangt samen met verschillende facetten. b.v. Drukke weg, speelplaats, rijksweg , plein, zwembad)

De onderzoeksplicht > geld voor bomen waarbij uitwendige gebreken of symptomen voor

verborgen gebreken zijn geconstateerd die mogelijk gevaarlijk kunnen zijn. Bij dergelijke bomen moet snel onderzocht worden wat de ernst van deze gebreken is, en welke maatregelen genomen moeten worden om de risico’s te minimaliseren

 

Omgevingsvergunning (kapaanvraag)

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning

Boswet

www.hetlnvloket.nl/portal/page?_pageid=122,1780639&_dad=portal&_schema=P…

Flora en Faunawet

www.hetlnvloket.nl/portal/page?_pageid=122,1780644&_dad=portal&_schema=p… ·

Wion

www.graafschade.nl

Wegen verkeerswet

http://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/2017-07-12