Veiligheid en effectrapportage

 

VTA-rapportage
Om de veiligheid van bomen te kunnen beoordelen, moet je weten wat de boom jou kan vertellen over zichzelf.Daarbij gaat het dan niet over woorden, maar vooral over de "lichaamstaal" van bomen.
Een boom laat zich veelal lezen door verschillende kenmerken van groei of juist geen groei te vertonen.
Het lezen van deze tekens noemen we VTA = Visual Tree Assesment ook wel visuele boomcontrole.
Na een visuele controle kunnen we dan ook vaak vertellen of uw boom veilig is, of dat er een nader onderzoek nodig is.

Onderzoeksrapportage
Nader onderzoek is vaak een gericht onderzoek op een bepaalde plaats van de boom b.v. bij een verzwakte stam of tak. Hierdoor kunnen we dan bepalen of de boom nog veilig is of dat er maatregelen genomen moeten worden.

Tevens kan een beoordelingsrapportage aangevraagd worden bijvoorbeeld over de haalbaarheid van een verplanting

BEA = Bomen Effect Analyse
Als u uw bomen absoluut wilt behouden b.v. bij een verbouwing van een woonhuis, de renovatie van een park of de reconstructie van een weg, dan is er een relatief nieuw concept opgezet door de bomenstichting, namelijk de BEA (Bomen Effect Analyse). Hierin worden alle aspecten meegenomen, die nodig zijn voor het behoud van de bomen.

Soms echter worden bomen gespaard omdat omwonenden dat willen, terwijl iedere boomverzorger kan voorspellen dat ze het werk niet overleven. Ook dit kan men terugvinden in de BEA.
De BEA wordt aanbevolen aan iedereen die bebouwing en groen graag samen zien.

Planvorming
Wij kunnen u helpen met het opstellen van beheersplannen en werkplannen voor boombeheer
Deze activiteit is voor ons geen hoofdtaak, we zien hier dan ook meer een adviserende functie, waarbij het schrijven van het plan door de opdrachtgever zelf gebeurt.